NYHETER FRÅN DIN STADSDELSNÄMND:

onsdag 28 oktober 2015

Göteborgs stad ska inte hyra ut prylar och utrustning

I en ansökan till Miljö- och Klimatnämnden vill den rödgröna majoriteten i SDN Örgryte-Härlanda, inom ramen för det omdiskuterade Miljöprogrammet, köpa in utrustning och prylar som sedan ska hyras ut till göteborgare via stadens medborgarkontor, kulturhus och bibliotek. Och det ska vara gratis. Folkpartiet liberalerna försökte stoppa beslutet ikväll.
Läs hela ärendet.


Globaliseringen och den digitala utvecklingen har snabbt förändrat våra konsumtionsmönster, en utveckling som jag välkomnar. Det som inte var möjligt för bara några år sedan är i dag en verklighet. I dag behöver vi inte köpa det vi behöver, utan vi kan allt oftare hyra eller låna. Delningsekonomin omsätter redan 213 miljarder kronor och väntas växa kraftigt framöver.

Det finns redan flera tjänster på marknaden. Uber, Airbnb, Klädoteket.se, Rentl.se är några exempel och de flesta byggvaruhusen erbjuder även uthyrningsservice för de kunder som vill undvika att exempelvis köpa dyra verktyg. Nu ska Göteborgs stad även konkurrera på den marknaden. Det är galet och vi har andra utmaningar att prioritera.

Delningsekonomin har en stor potential, särskilt här i Sverige. Den växer av egen kraft och av entreprenörer som vågar att tänka nytt. Men nu ska troligtvis ett projekt sjösättas där Göteborgs stad ska köpa in prylar för uthyrning och konkurrera på ännu en marknad. Beslutet är, enligt mig, inte förenligt med den kommunala kompetensen och det är definitivt inte att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Pär Gustafsson, 2:e vice ordförande SDN Örgryte-Härlanda

onsdag 21 oktober 2015

En trött majoritet säger nej, hoppas problemen löser sig av sig självt

 Höstens andra nämndmöte i Lundby förlöpte med heta debatter och en avrapportering av uppföljningsrapport två. Nämndmötet uppmärksammades av Tidningen Hisingen, läs detta här.

Uppföljningsrapporten rönte av naturliga skäl störst uppmärksamhet och debatt. Förvaltningen prognostiserar ett de endast ska gå så mycket minus som den styrande majoriteten beslutat att göra. Samtidigt som det är positivt att förvaltningen lyckas hålla budgeten är det oroande med mycket stora underskott inom socialtjänsten vilket till stora delar ska bero på de ensamkommande flyktingbarnen. Samtidigt går skolan med vinst vilket ska bero på att det inte kommit så många barn till förskolan som beräknat.
Den största utmaningen i Lundby är att få kvalificerad personal till våra verksamheter det finns flera bristyrken och den styrande majoriteten står helt utan idéer för att lösa situationen. Detta samtidigt som det på flera områden har bristande kvalitet. Dessa problem försöker S, V och Mp ignorera och låtsas som de inte existerar. Till exempel så kvarstår problemen med en rättsosäker handläggning inom barnavården sedan flera år tillbaka. Den styrande majoriteten har under dessa år inte tagit ett enda initiativ för att förändra situationen utan har istället fokusera på att rösta ner de förslag som kommit från Fp och M. Läs om Fp:s initiativ här. De har inte heller valt att prioritera denna fråga i sina mål och inriktningsdokument utan spridit pengar på olika politiska prestigeprojekt istället för att fokusera de knappa resurserna på kärnverksamheten.
Den andra frågan som rönte stor debatt var frågan om Lundby skulle vara en lämplig plats för balett skolan som är i behov av nya lokaler och ny lokalitet. Förvaltningens yttrande var positiv till att låta Balettskolan lokaliseras till Lundby. Majoriteten la ett ändringsyrkande om att Lundby inte skulle klara av detta. Folkpartiets ledamot Simona Mohamsson argumenterade för att gå på förvaltningens förslag, dels utifrån att förvaltningen ansåg sig klara av detta men även för att föra kulturen närmare Lundby. Balettskolan är inte bara en utmärkt skola utan även ett kulturellt nav som Lundbyborna skulle få tillgång till i sin egen stadsdel genom att låta balettskolan lokaliseras till Lundby.

Jens Adamik, ledamot SDN Lundby

onsdag 30 september 2015

Höjda arbetsgivaravgifter slår mot välfärdens kärna

Dialogen inför budgetåret 2016 går in i sin slutfas. Vid Majorna-Linnés kommande stadsdelsmöte den 26 oktober ska politiken besluta om det budgetförslag som lagts av förvaltningen.

Majorna-Linnés ekonomi är kärv och lämnar obefintligt utrymme för politiska utsvävningar. Stadsdelen brottas med stora sociala utmaningar och höga kostnader för försörjningsstöd som följd. Vidare är bostadsbristen påtaglig vilket tvingar förvaltningen till kostsamma lösningar för köpta boenden inom bl a psykiatri, funktionshinder och LVM-ärenden. Dessa kostnadsposter är reella och mycket svåra för stadsdelen att själv påverka. Likväl tar stadens resursfördelningsmodell dålig hänsyn till dessa omständigheter varför stadsdelen inför 2016 får klart sämre tilldelning för den tunga sociala försörjningsbördan. Nästa år sänks tilldelningen för försörjningsstöd med 10 mkr.

En ytterligare tung post på minussidan är de höjda arbetsgivaravgifterna för unga, som slår igenom fullt ut nästa år. De ökade kostnaderna märks främst inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten där många unga anställts av kommunen. När stadsdelens kostnader för arbetsgivaravgifter nu höjs för denna grupp belastas Majorna-Linné med ytterligare kostnader om drygt 6 mkr. Detta kommer givetvis att drabba stadsdelens verksamheter.

När regeringen klubbade igenom de höjda ungdomsavgifterna garanterades kommunerna gå skadeslösa genom statlig kompensation. Härigenom skulle inte välfärdens kärna påverkas. I Göteborg verkar pengarna ha stannat i stadshuset, de har i vart fall inte sipprat ned till välfärdens verksamheter i Majorna-Linné.

Sivert Aronsson
Ersättare SDN Majorna-Linné

måndag 1 juni 2015

S, V och Mp vill inte förbättra rättssäkerheten för utsatta barn

S, V och Mp vill inte säkra en rättssäker handläggning av barn och ungas ärende inom socialtjänsten. Detta visar de genom att avslå Fp och M:s yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med rättssäkerheten i barnavårdsärenden. Läs yrkandet här. Rättsäkerheten har varit ett stort problem inom socialtjänsten i Lundby under flera år. Hur stora problemen är, blev känt 2012 då Lundbys socialsekreterare larmade om situationen till pressen. Läs mer om det här. Allt sedan dess har vi i Folkpartiet gjort vad vi kunnat för att få en heltäckande beskrivning av situationen och säkra rättssäkerheten, medan S, V och Mp har gjort allt för att förhindra detta. Läs mer om detta här och här.

Till Socialtjänstens Barn och Ungdomsenhet kommer de mest utsatta barnen och familjerna. De är barn och föräldrar som är i behov av stöd och hjälp för att få en dräglig tillvaro. Då barn har svårt att stå upp för sin rätt är socialtjänstens uppgift inte vara att utreda barnens behov och ge bistånd utan att se till barnens bästa och säkra deras rätt genom att ha en rättssaker handläggning. För detta krävs inte bara en god utbildning och erfarenhet utan även en god arbetsmiljö där de får tid för reflektion och diskussion.
Av revisionsredogörelsen 2014 som kom den 17 mars 2015 framgår att Lundby inte har en rättssäker hantering av barnavårdsärenden. Av redogörelsen konstateras det att det förekommer utredningar som pågått mer än fyra månader. Vidare framkommer en rad andra brister så som sena förhandsbedömningar bristfällig dokumentation av utredningsplan, ej dokumenterad kommunicering av utredning och beslut.S, V och Mp har nu två års tid gjort allt vad de kan för att förhindra att problemen kommer upp till ytan och åtgärdas. De har istället lagt sig på latsidan och inte gjort någonting åt situationen. När vi i Fp tillsammans med M försöker komma med lösningar röstar de ner våra yrkanden utan att komma med egna lösningar. 

Jens Adamik, Ledamot SDN Lundby

onsdag 29 april 2015

Bristen på bostäder är akut

I går hade SDN Örgryte-Härlanda sammanträde och den stora diskussionen på mötet kom att handla om bristen på bostäder för utsatta grupper. Situationen är nu akut och med tanke på hur det ser ut i vår omvärld så kommer situationen att bli värre.

Samtliga stadsdelar skickar nu tydliga signaler om bristen på bostäder och boendealternativ för personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen. Boendeproblematiken har blivit akut för fler och fler grupper. Det handlar bland annat om bostäder med särskild service och hem för vård eller boende.
Det är uppenbart att den generella planeringen och utbyggnaden av bostäder inte har fungerat. Nu ser vi resultatet av den misslyckade rödgröna bostadspolitiken i Göteborg. Allt fler stadsdelar tvingas nu att köpa dyra akuta boendelösningar. Örgryte-Härlanda är en av dem.

I stadsdelens uppföljningsrapport skriver förvaltningen att
"Vi efterlyser en bättre samordning och planering från staden för att lösa boendeproblemen", det kan knappast bli tydligare. Bostadsbristen i Göteborg drabbar många och slår hårdast mot stadens svaga grupper. Det är en stor utmaning som nu måste lösas.

Bloggar även om vikten av trygghet i stadsdelen.


Pär Gustafsson, 2:e vice ordförande SDN Örgryte-Härlanda

måndag 27 april 2015

Hur Östra Göteborg tar emot nyanlända elever

Tisdagen den 21april hade vi Utbildningsutskott i Östra Göteborg. Vi har kommit överens att lägga möten på vara skolor ( istället för att alltid vara i förvaltningens lokaler) och denna gången har vi varit på Introduktionsenheten i Bergsjön. På Introduktionsenheten tar man emot nyanlända elever och under cirka två månader kartlägger man deras kunskaper i modersmål och matematik och andra ämnen med hjälp av studiehandledning.

Efter den tiden slussas elever vidare till sina "hemskolor". Kartläggningen man gör skall ge underlag för rektor på respektive skola att fatta beslut för rätt årskurs placering. Man räknas som "nyanländ" under sina första 4år i Sverige och under första året i skolan kan rektor göra ändringar i elevens kursplan ( dvs eleven kan få fler timmar svenska, matematik eller något anat ämne om det behövs). Sammanfattningsvis så skall det gynna eleven att t ex kunna ha matematik och många andra ämnen på rätt nivå från allra första början med hjälp av modersmålet och ha fler timmar svenska i stället osv.

Än så länge så görs det lite olika på de olika skolor i Östra Göteborg med hur man tar emot elever som kommer från Introduktionsenheten. I vissa skolor börjar man direkt i klassen (vilket jag tycker låter bäst) . På de andra skolor finns det förberedelseklasser där elever hamnar "per automatik". Där går elever lite olika lång tid beroende på förkunskaper. På min fråga om varför det organiseras på olika sätt svarar en av områdes chefer att det är rektor på respektive skola som organiserar verksamheten. För mig låter det som att det gynnar verksamheten och inte den enskilde eleven, som tanken med kartläggningen var från början.

Vi fick också information om att Östra Göteborg tog emot ca 240 nyanlända elever under 2014 (Centrum -5). Det innebär att vi har skapat bra rutiner på hur man tar emot de, men också att hela skolväsendet är i ständig rörelse, man måste göra nya anpassningar hela tiden för att man vet aldrig vilka elever och med vilken bakgrund man får.

Dessutom brottas stadsdelen med en enorm lokalbrist. Skolorna är mer än fulla, vilket innebär att elever flyttas runt och inte får gå i sina "hemskolor". Kommunala skolans närhetsprincipen försvinner, samtidigt som förvaltningen yrkar avslag till att friskolor etablerar sig i stadsdelen med motivering "det kommer att röra till det i deras planering" och majoriteten yrkade naturligtvis bifall till förslaget.

Östra Göteborg har påbörjat samarbete med Örgryte-Härlanda och kommer att placera några elever i skolorna där. Tanken är god, men återigen inte för att gynna eleven (även om man vill att det skall låta så) utan för att man inte har tillräckligt med platser i de egna skolor. Dessutom för de yngre elever så kommer det att drabba deras föräldrar/vårdnadshavare som behöver skjutsa de dit. Vi har inte så bra kommunikationer mellan vara Stadsdelar. Förvaltningen kommer att söka resurser för extra tillfälliga lokaler (baracker) för att kunna klara tillgodose behovet.

Tanken med kartläggningen är god, organisationen inte alltid optimal.

Ewa Jablonska, vice Ordförande i Utbildningsutskottet i Östra Göteborg

torsdag 2 april 2015

Lundby i snabb förändring

Stadsdelsnämnden i Lundby har varit på budget och uppföljningsdagar. Då många i nämnden är nya, ägnades mycket tid åt att gå igenom de olika verksamheterna och beskriva vad som görs i stadsdelen. Det är alltid lika intressant att få en dragning över alla verksamheter och allt det hårda arbetet alla medarbetare lägger ner för stadsdelens medborgare. Jag tycker dock inte att våra medarbetare får rätt stöd eller ledning från den politiska majoriteten. Många av de svårigheter som finns i stadsdelen går att lösa genom att sätta fokus på dem och prioritera resurserna på kärnverksamheterna.

Förutom att beskriva hur stadsdelen ser ut idag gjordes också en djupdykning i framtidens Lundby eller Lundby 3.0 som förvaltningen valde att kalla det. För mig som suttit i nämnden i en mandatperiod innehåll framtidsbeskrivningen inga nyheter. Jag har dock aldrig tidigare fått alla delar beskrivna i en helhet som denna gång. Först när alla framtidsplaner ställs samman förstod jag vidden av den förvandling som pågår i Lundby. De kommande 20 åren kommer det att byggas ca 20 000 lägenheter i Lundby vilket innebär ungefär 40 000 nya medborgare eller ett helt Lundby växer fram mitt i det gamla Lundby. Det innebär att vi måste bygga ca 35 st förskolor eller ungefär 185 st förskoleavdelningar och över 10 skolor. Till detta kommer kontor, affärer, caféer, restauranger och all annan samhällsservice.

Allt detta är mycket glädjande det betyder att vi får nya grannar, nya bekantskaper och nya möten där tankar och idéer kan utbytas. Men det sätter även stor press på Lundbys förvaltning att hinna med att starta nya verksamheter samtidigt som vi håller hög kvalitet på den befintliga. Den resursfördelningsmodell som idag används och som är skapad av den rödgrönarosa majoriteten, hanterar inte Lundbys snabba tillväxt. Den eftersläpning i statistik som ger resurser till stadsdelarna gör att Lundby hela tiden får resurser för hur stadsdelen har sett ut och inte hur den ser ut och absolut inte hur den kommer att se ut.

För att Lundby ska kunna hålla en hög kvalitet på servicen till medborgarna samtidigt som vi expanderar på detta explosionsartade sätt behöver vi ha en annan resursfördelningsmodell och extra resurser från staden.

Jens Adamik, Ledamot SDN Lundby

Följ oss på Instagram